23 januari 2024

Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. De ALV wordt gehouden in november van het lopende jaar.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.