13 maart 2023

Ledenraadpleging maart 2023

Mastereis als herregistratie-eis 2023, handhaven of niet?

Inleiding
In de algemene ledenvergadering  (ALV) van 2009 hebben onze leden besloten dat op 1 januari 2020 alle sportfysiotherapeuten die in een erkend kwaliteitsregister opgenomen willen blijven master-opgeleid moesten zijn. Naar aanleiding van vragen van leden in 2018 over de mastereis heeft in 2019 een ledenraadpleging plaatsgevonden met de opties handhaven van de mastereis per 2020 of opschuiven van de mastereis naar 2025, gelijk aan het beleid van andere beroepsinhoudelijke verenigingen. Het merendeel van de aanwezigen had de voorkeur voor het opschuiven van de mastereis naar 2025. In de ALV van 2019 is dit bekrachtigd door middel van een stemming.

Achtergrond
Om de kwaliteit van de sportfysiotherapie op het hoogste niveau te brengen en te borgen is in 2009 besloten door de ALV dat een titel op masterniveau nodig is. De titel draagt bij aan een duidelijke (inhoudelijke) profilering naar patiënten en relevante stakeholders (verwijzers en zorgverzekeraars). Dit niveau is ook voor de zittende beroepsgroep noodzakelijk en met ingang van 1 januari 2025 een aanvullende eis om voor herregistratie in KRF NL in aanmerking te komen. Inmiddels voldoet een ruime meerderheid van de geregistreerde sportfysiotherapeuten in KRF NL aan deze eis.

Borgen specialisme vraagt master-niveau
Het beleid van de NVFS is en blijft gericht op het borgen van specialistische kennis en innovatie van het vakgebied en raakvlakken met andere zorgdisciplines. Masteronderwijs leidt op tot dit niveau (EKK 7). Bovendien zorgt dit opleidingsniveau voor een gelijker speelveld in de relatie met universitair opgeleide zorgverleners. Dit was ook een reden dat in 2009 de leden met meerderheid besloten dat in 2020 alle sportfysiotherapeuten op masterniveau moesten zijn opgeleid.

Vraagstelling
Momenteel is een ruime minderheid van de sportfysiotherapeuten nog geen master. Dit aantal daalt in de toekomst gestaag. Deze groep voldoet niet aan de mastereis en dus niet aan de herregistratie-eis. Hoe gaan we als vereniging om met die groep die op 1 januari 2025 nog niet master-opgeleid is? Houden we vast aan de herregistratie-eis of kiezen we voor een geleidelijke aanpak? Daar gaat deze raadpleging over.

Twee scenario’s
Per 1 januari 2025 niet master-opgeleid? We zien twee scenario’s:

  • Handhaving van de mastereis als herregistratie-eis per 2025
    Dit betekent dat alle sportfysiotherapeuten die niet aan de eis voldoen, per 1 januari 2025 uit het register worden geschrapt.
     
  • ‘Uitsterfconstructie’
    Dit houdt in dat alle sportfysiotherapeuten die nu in het deelregister sportfysiotherapeut van het KRF NL en het SKF staan ingeschreven, per 1 januari 2025 ingeschreven kunnen blijven, mits zij voldoen aan de nascholingseisen, waarbij de mastereis als herregistratie-eis vervalt. Door natuurlijk verloop, bijvoorbeeld door een praktijkbeëindiging of het uittreden uit het vak, zullen de niet-masters uiteindelijk uit het deelregister verdwijnen.

Graag betrekken we zoveel mogelijk sportfysiotherapeuten, ook niet-leden, bij deze beslissing. Het raakt tenslotte de gehele beroepsgroep. Alle sportfysiotherapeuten die geregistreerd staan bij KRF NL en SKF kunnen dus deelnemen aan deze online raadpleging. De uitkomsten vormen een advies voor het bestuur van de NVFS om hierover beleid op te stellen en aan de ALV voor te leggen.

Nadere informatie over de ledenraadpleging volgt.