04 februari 2022

Terugblik bijeenkomst enkelnetwerk

Online bijeenkomst enkelnetwerk

Afgelopen jaar organiseerde de NVFS een viertal enkelwebinars. Donderdag 20 januari hield de NVFS een online bijeenkomst Enkelnetwerk. Vanuit de NVFS waren Bart van de Wiel en Marloes van Lierop aanwezig. Josette Driessen gaf vanuit haar rol als senior regioadviseur KNGF informatie over de huidige mogelijkheden tot het formeren van een netwerk.

Doelstellingen avond
Doelstellingen van deze avond waren het inventariseren van behoeften en het bespreken van de mogelijkheden tot het formeren van een netwerk. De avond werd bezocht door 45 fysiotherapeuten. Via mentimeter werd aan de hand van stellingen gemeten hoe de deelnemers dachten over de inhoud en organisatie van een netwerk.

Beperkt aanbod KNGF geaccrediteerde scholingen voet en enkel
Uit de reacties van de deelnemers kwam naar voren dat het aanbod van scholingen op het gebied van de enkel en de voet voor de fysiotherapeut zeer summier is. Voor de pols en hand is inmiddels een hele opleiding opgetuigd. Dit staat in schril contrast met opleidingen en cursussen voor de voet voor fysiotherapeuten. Met het vormen van een netwerk zou invulling aan deze ‘omissie’ kunnen worden gegeven. Dit was een reden waarom een deelnemer zich had opgegeven voor deze avond.

Behoeften netwerk
De resultaten van de Mentimeter gaven aan dat het accent van het netwerk zou dienen te liggen bij het delen van kennis met elkaar en de andere bij de enkel betrokken disciplines. Een deelnemer bracht in dat het waarborgen van een niveau van kennis in de vorm van een netwerk, het multidisciplinair werken en verwijzen naar elkaar zou kunnen bevorderen. De meeste deelnemers hadden een voorkeur voor een lokaal netwerk met een jaarlijkse (online) bijeenkomst. Deze bijeenkomst zou zowel vakinhoudelijk als faciliterend kunnen zijn voor samenwerking van de lokale netwerken onderling. Uit de reacties kwam ook naar voren dat het deelnemen aan (nog) een netwerk veel tijdsbeslag legt op de reeds bestaande belasting van de fysiotherapeut. De (soms hoge) kosten van deelname aan een netwerk werden ook als barrière genoemd voor deelname aan een netwerk.

Huidige mogelijkheden netwerkvorming
Josette Driessen attendeerde de deelnemers op de huidige mogelijkheden van netwerkvorming en via de chat kwamen tips en opmerkingen binnen. Een aantal van deze bruikbare tips en opmerkingen hebben we onderstaand samengevat:

  • In Siilo is er de mogelijkheid een groep op te richten ‘vraagbaak Enkel’. Dit kan tegemoetkomen aan de behoefte van deelnemers om met collega’s onderling te overleggen bij een enkelcasus. NVFS heeft inmiddels een groep opgericht. Wil je deelnemen, geef dat dan aan via Siilo bij Marloes van Lierop.
  • Via een IOF kun je een lokaal enkelnetwerk met collega’s opzetten.
  • Een intervisie traject kan zich richten op het aspect ‘enkel’, hierbij zou onder andere data uit de LDF kunnen worden benut.
  • Voor scholingen op het gebied van de enkel die geaccrediteerd zijn door andere kwaliteitsregisters (orthopeden, revalidatie-artsen) kan een individuele aanvraag accreditatie bij het KNGF worden gedaan.
  • Voor collega’s in Noord-Limburg is er Fysunieq, een coöperatie van 1e lijnspraktijken met netwerken. Hier ontbreekt het enkelnetwerk. Deze zou mogelijk wel opgezet kunnen worden binnen deze organisatie.

Vervolg
Mocht je in je regio een enkelnetwerk willen oprichten, laat het ons weten via [email protected] . De NVFS volgt de regio-initiatieven en brengt waar mogelijk leden samen in een netwerk.